معرفی وبلاگ
آرشیو
طراح قالب
Tebyan

ﻣﯽﺧﻮﺍﻡ ﺑﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻭﻃﻦ ﭘﺮﺳﺖ ﮔﻤﻨﺎﻡ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﺸﯿﺪ ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺟﺎﻥ ﺩﺍﺩ . 
🔷 ﺍﻭ ﺍﻫﻞ ﺭﻭﺩﺑﺎﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﯿﻼﻥ ﺑﻮﺩ . ﻭﯼ ﺩﺭ ۲۵ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ بیست و هفت ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺮﮔردی ﺟﺰﻭ ﺍﻓﺴﺮﺍﻥ ﺍﺭﺷﺪ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﺍﺭﺗﺶ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺷﺪ . ﺳﺮﻟﺸﮕﺮ ﺧﻠﺒﺎﻥ « ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ » ﻭﺳﺮﻟﺸﮕﺮ ﺧﻠﺒﺎﻥ «ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺍﺭﺩﺳﺘﺎﻧﯽ » ﺍﺯ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺗﺤﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ . 

💐 ﺷﻬﺎﺩﺕ :

ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﻭﻃﻦ ﺩﻟﯿﺮ ﺍﮐﺜﺮ ﺗﻠﻤﺒﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻧﯿﺮﻭﮔﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺮﻕ ﻋﺮﺍﻕ را ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﯼ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻭﯼ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ۳۵۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻨﯽ ﻧﻔﺖ ﻋﺮﺍﻕ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺻﺪﺍﻡ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ همین دلیل به ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺻﺪﺍﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﯼ ﺑﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﻭ ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﭘﯿﮑﺮ ﻣﻄﻬﺮﺵ ﺩﺭ ﻧﯿﻨﻮﺍ ﻭ ﻧﯿﻤﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺻﻞ ﻋﺮﺍﻕ ﻣﺪﻓﻮﻥ گردید .

ﺑﺪﺳﺘﻮﺭ ﺻﺪﺍﻡ ﻣﻠﻌﻮﻥ، ﺩﻭ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﯿﭗ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺑﺎ ﻃﻨﺎﺏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﭘﺮ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﺪﻧﺶ ﺭﺍ ﺩﻭ ﻧﯿﻢ ﮐﺮﺩﻧﺪ . ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﭘﯿﮑﺮ ﻣﻄﻬﺮﺵ ﺩﺭ ﻧﯿﻨﻮﺍ ﻭ ﻧﯿﻤﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺻﻞ ﻋﺮﺍﻕ ﻣﺪﻓﻮﻥ ﺷﺪ . 

ﺍﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﺪﯼ ﻭﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺭﮊﯾﻢ ﺑﻌﺜﯽ ﺩﺭ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﯿﺸﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺮﭘﻮﺵ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻫﻮﻟﻨﺎﮎ، ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺁﻥ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻃﯽ ۲۲ ﺳﺎﻝ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺍﻃﻼﻋﯽ ﺍﺯ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻭﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﺒﻮﺩ؛ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﺳﺎﻝ ۱۳۷۰، ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ، ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺭﺳﺎﻟﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮﺥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺳﺮﺍﯼ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺧﻠﺒﺎﻧﺎﻥ ﺍﺳﯿﺮ ﻋﺮﺍﻗﯽ، ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﻋﻠﯽ ﺍﻗﺒﺎﻟﯽ ﺩﻭﮔﺎﻫﻪ ﻣﺤﺮﺯ ﺷﺪ . 

ﭘﯿﮑﺮ ﻣﻄﻬﺮﺵ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻪ ﻧﯿﻨﻮﺍ ﻭ ﺑﺨﺸﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻥ ﺯﺑﯿﺮ ﻣﻮﺻﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﺍﺳﺮﺍ ﻭ ﻣﻔﻘﻮﺩﯾﻦ ﻭ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮﺥ ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﯿﮑﺮﻫﺎﯼ ﻣﻄﻬﺮ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﺧﻠﺒﺎﻧﺎﻥ ﺷﻬﯿﺪ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻫﻮﺍﯾﯽ، ﭘﺲ ﺍﺯ ۲۲ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﺭﯼ ﺍﺯ ﻭﻃﻦ،ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺣﺰﻥ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﯾﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﺮﺯﻣﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻦ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻩ ﻭ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺩﺭ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺻﺒﺤﮕﺎﻩ ﺳﺘﺎﺩ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﻭ ﺩﺭ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ۸۱ ﺩﺭ ﻗﻄﻌﻪ ﺧﻠﺒﺎﻧﺎﻥ ﺑﻬﺸﺖ ﺯﻫﺮﺍ ﺩﺭﮐﻨﺎﺭ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﺮﺯﻣﺎﻧﺶ ﺁﺭﺍﻡ ﮔﺮﻓﺖ .

ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺣﯿﻔﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﻣﻠﯽ ﺭﺍ نمیشناختیم.

💐 درود بر همه دلیر مردان ایران. 

" یادش گرامی و ﺭﻭﺣﺶ ﺷﺎﺩ "
برچسب ها :

آیا میدانید هزینه هر سرباز آمریکایی در هر سال بالغ بر یک و نیم میلیون دلار است؟

برچسب ها :


در نمایشگاه مجموعه آثار بزرگمهر حسین پور، نقاش و کاریکاتوریست ایرانی که در گالری راه ابریشم برپا شده، تابلوی بزرگی از ناصرالدین شاه و زنان حرمسرای او به نمایش گذاشته شده است. به گفتۀ بزرگمهر حسین پور، تابلوی حرمسرای ناصرالدین شاه، در ابعاد ۲ در ۶ متر نقاشی شده و جزئی از مجموعه کاریکاتورهای او از حرمسرای شاه قاجار است. حسین‌پور، این کاریکاتورها را بر اساس عکس‌های مستند باقی‌مانده از دوران قاجار طراحی کرده است.

عکس ‏‎NeginTV‎‏
برچسب ها :

روز چهارشنبه، ١٣ خرداد (٣ ژوئن)، پژوهشگران سازمان اروپایی تحقیقات هسته‌ای، موسوم به مرکز پژوهشی سرن واقع در مرز سوئیس پس از یک وقفه دو ساله بار دیگر با استفاده از شتاب‌دهنده بزرگ هادرون آزمایش‌‌هایی را به اجرا می‌گذارند با این امید که بتوانند به ماهیت ماده تاریک پی ببرند.

شتاب‌دهنده بزرگ هادرون مجتمعی زیر زمینی به طول ٢٧ کیلومتر واقع در مرز سوئیس و فرانسه است و فعالیت خود را در سال ٢٠١٠ آغاز کرد. این مرکز در آزمایش‌های قبلی سرانجام توانست وجود ذره بنیادی هیگس بوسون، موسوم به ذره الهی را نشان دهد. وجود این ذره بخشی از نظریه کیهانی مهبانگ را تشکیل می‌دهد اما پیش از آن، مشاهداتی در اثبات آن وجود نداشت.

در آزمایشی که روز چهارشنبه آغاز می‌شود، ذرات بنیادی پروتون با انرژی بسیار زیاد به یکدیگر برخورد خواهند کرد تا به این ترتیب، شرایط کیهانی در بیش از سیزده میلیارد سال پیش، یعنی زمان وقوع مهبانگ و آغاز جهان کنونی در مقیاسی کوچک بازسازی شود. پژوهشگران انتظار دارند در این شرایط، شاهد بروز ماده تاریک باشند.

براساس مدل استاندارد کیهان شناسی، کل "جرم - انرژی" موجود در جهان شامل کمتر از ٥ درصد ماده معمولی، یعنی ماده متشکل از اتم‌هاست، در حالیکه بیش از ٢٦ درصد آن را ماده تاریک و بیش از ٦٨ درصد باقیمانده را انرژی تاریک تشکیل می‌دهد.

ماده تاریک به طور مستقیم و از طریق تلسکوپ قابل رویت نیست و براساس فرضیه‌های "فیزیک نو" وجود آن به واسطه تاثیر گرانشی بر ماده مرئی و سایر پدیده‌های کیهانی مشخص می‌شود.

مرکز پژوهشی سرن در اطلاعیه‌ای گفته است که آزمایش تشخیص ماده تاریک در بامداد روز چهارشنبه آغاز می‌شود و امید می‌رود به زودی نتایج مورد نظر از این آزمایش به دست آید.

به گفته پژوهشگران، در صورتی که پس از برخوردهای نوترنی، معلوم شود که مقداری از انرژی مورد انتظار از این برخوردها "مفقود" است، می‌توان نتیجه گرفت که ماده تاریک ایجاد شده است.

پژوهشگران مرکز سرن خود را آماده کرده‌اند تا آزمایش های متعددی را طی سه سال آینده به اجرا بگذارند با این امید که وجود پدیده‌ای را که در نظریه‌های فیزیک نو پیش بینی شده به اثبات برسانند.

در عین حال، هیچکس اطمینان ندارد که این آزمایش‌ها به نتیجه مطلوب برسد و یکی از پژوهشگران سرن گفته است که "در فیزیک نو، هر جیزی امکانپذیر است."

برچسب ها :

                                                                                                                                                   بزرگ‌ترین خسارت در تاریخ دادگاهی ‫#‏کانادا‬ تعیین شد. با شکایت یک میلیون نفر از سه شرکت عمده  سیگارسازی، دادگاهی در کبک این شرکت‌ها را به دلیل اینکه درباره مضرات ‫#‏سیگار‬ کشیدن، هشدار کافی نداده بودند، به پرداخت ۱۲.۳ میلیارد دلار خسارت محکوم کرده است.

برچسب ها :

دولت آمریکا رسما اعلام کرد که از نیمه دوم سال جاری (اکتبر ۲۰۱۵) با شروع پروژه بزرگ «اوترنت» که چندین میلیارد دلار صرف راه‌اندازی آن شده، اینترنت پرسرعت و فراگیر بدون سانسور و بصورت مجانی از طریق چندین ماهواره پرقدرت که در جو زمین قرار گرفته، در دسترس مردم در تمام کشورهای جهان (از جمله مردم ایران) و حتی ساکنان مناطق منزوی و دور افتاده کره زمین قرار خواهد گرفت! بر اساس این گزارش کاربران در سراسر دنیا تنها با فعال کردن وای فای در اسمارت فون‌ها یا لپ‌تاپ های خود برای اولین بار در جهان قادر به استفاده از اینترنت ماهواره‌ای رایگان و پرسرعت خواهند بود. جزییات بیشتر این پروژه قرارست ماه آینده منتشر شود.

برچسب ها :
جهان در جنین روزی

• سخنرانی تاریخی عصر عاشورای امام خمینی(ره) در مدرسه فیضیه قم (1342 ش)
در آغاز محرم سال 1383 ق برابر با خرداد 1342 ش، قم به صورت پایگاه ضد رژیم درآمده و شور خاصی در آن برپا بود. در عصر عاشورای آن سال برابر با سیزدهم خرداد 1342 ش حضرت امام خمینی(ره) با حضور در مدرسه فیضیه، طی سخنان کوبنده‏ای، ضمن انتقاد شدید از رژیم پهلوی و اربابان آمریکایی و اسرائیلی ...

• عملیات کوچک نصر 2 در منطقه عملیاتی میمک توسط ارتش (1366 ش)
عملیات نصر 2 در نیمه شب 13 خرداد 1366 با رمز مبارک یا حسین مظلوم(ع) و با هدف آزادسازی ارتفاعات مشرف بر خطوط مواصلاتی دشمن، در منطقه عملیاتی میمک آغاز شد. نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در این عملیات با هجوم به گردان‏هایی از دشمن، نیروهای کماندویی و زرهی بعثی را در ارتفاعات میمک، ...

• اعتراف آلمان غربی به متجاوز بودن رژیم بعث عراق در جریان جنگ تحمیلی (1366 ش)

• ثبت پل خشتی لنگرود (گیلان) در فهرست آثار ملی ایران
امروزه، از پل خشتی لنگرود که از آجر و ساروج ساخته شده است، بعنوان معروف‌ترین بنای تاریخی و نماد شهر لنگرود یاد می شود. این پل تاریخی بر روی رودخانه لنگرود ساخته شده است. در گویش گیلکی لنگرودی، به آن خَشته پٌل و خَشته پورد می گویند. بر اساس اطلاعات کتاب تاریخ خانی تا سال 912 هـ ...

• شهادت شهید صالح سمیعی‌ نژاد (1363ش)
شهید صالح سمیعی‌نژاد (آتش‌پور)، بیست و پنجم بهمن‌ماه ۱۳۳۶ش در محله سلمقان بیدگل چشم به جهان هستی گشود. فقر و تنگدستی عمومی مردم در آن سال‌ها، صالح را نیز مانند بسیاری دیگر از درس و مدرسه محروم کرد. صالح از‌‌ همان کودکی برای کمک به وضعیت معیشتی خانه پدری، مجبور به قالی‌بافی شد. اما ...

• پرویز راجی منشی سابق نخست وزیر به سمت سفیرکبیر ایران در انگلستان منصوب گردید(1355ش)

• احمدشاه قاجار که به اروپا سفر کرده بود پس از زیارت قبول متبرکه در نجف و کربلا از طریق خرمشهر وارد تهران شد (1299ش)

• محمدحسن میرزا ولیعهد از طریق بغداد به اروپا مسافرت نمود (1300ش)

• فرمان انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای ملی صادر شد. (1309ش)

• آقای عنایت الله سمیعی کفیل وزارت اقتصاد ملی از سمت خود مستعفی شد. (1310ش)


برچسب ها :

مهندسی بود که در تعمیر دستگاه های مکانیکی استعداد و تبحر داشت. او پس از۳۰ سال خدمت صادقانه با یاد و خاطری خوش بازنشسته شد. دو سال بعد، از طرف شرکت درباره رفع اشکال به ظاهر لاینحل یکی از دستگاه های چندین میلیون دلاری با او تماس گرفتند.
آنها هر کاری که از دستشان بر می آمد انجام داده بودند و هیچ کسی نتوانسته بود اشکال را رفع کند بنابراین نومیدانه به او متوسل شده بودند که در رفع بسیاری از این مشکلات موفق بوده است.
مهندس، این ا مر را به رغبت می پذیرد. او یک روز تمام به وارسی دستگاه می پردازد و در پایان کار، با یک چکش روی یک قطعه مخصوص دستگاه ضربه ایی وارد می کند، و با سربلندی می گوید: دستگاه تعمیر شد و دستگاه را بار دیگر به کار می اندازد .
مهندس دستمزد خود را ۵۰۰۰۰ دلار معرفی می کند. حسابداری تقاضای ارائه گزارش و صورتحساب مواد مصرفی می کند. و او بطور مختصر این گزارش را می دهد:
بابت یک ضربه چکش ۱ دلار و بابت دانستن اینکه ضربه را کجا بزنم: ۴۹۹۹۹ دلار!

برچسب ها :

در زندگی زخمهایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می خورد و میتراشد. این دردها را نمیشود به کسی اظهار کرد، چون عموما عادت دارند که این دردهای باورنکردنی را جزو اتفاقات و پیش آمدهای نادر و عجیب بشمارندو اگر کسی بگوید یا بنویسد، مردم بر سبیل عقاید جاری و عقاید خودشان سعی می کنند آنرا با لبخند شکاک و تمسخر آمیز تلقی بکنند -زیرا بشر هنوز چاره و دوائی برایش پیدا نکرده و تنها داروی آن فراموشی بتوسط شراب و خواب مصنوعی بوسیله افیون و مواد مخدره است- ولی افسوس که تاثیر این گونه دارو ها موقت است و بجا ی تسکین پس از مدتی بر شدت درد میافزاید.
......................
صادق هدایت-بوف کور

عکس ‏حجت شرفی‏
برچسب ها :

خیلی از ما منجمله حود من واقعاًتا همین امروز نمیدونستم که بعد از بیلیون و تریلیون چه اعدادی وجود داره همین الان  
داشتم یک برنامه تلویزیونی نگاه میکردم ؛مجری گفت (مثلاًفلان چیز اگر با این عدد جمع بشه میشه یک کادریلیون)برای
اینکه شما هم مثل من با این اعداد بیشتر آشنا بشین تعدادی از اونا رو براتون نوشتم ؛البته مطمنم شما میدونید که       
10به توان12 یعنی یکدونه یک با دوازده تا صفر خوشگل جلوش.                                                                                              

ردیف

مقدار

عدد

سیستم آمریکایی

وانگلیسی جدید

سیستم انگلیسی

قدیم

سیستم

اروپای قدیم

1106Million میلیونMillionMillion
2109Billion بیلیونThousand millionMilliard
31012Trillion تریلیونBillionBillion
41015QuadrillionکادریلیونThousand BillionBilliard
51018Quintillion کوینتیلیونTrillionTrillion
61021Sextillion سکستیلیونThousand trillionTrilliard
71024Septillion سپتیلیونQuadrillionQuadrillion
81027Octillion اکتیلیونThousand quadrillionQuadrilliard
91030Nonillion نونیلیونQuintillionQuintillion
101033Decillion دسیلیونThousand quintillionQuintilliard
111036Undecillion آندسیلیونSextillionSextillion
121039Duodecillion دودسیلیونThousand sextillionSextilliard
131042Tredecillion تریدسیلیونSeptillionSeptillion
141045

Quattuordecillionکواتردسیلیون


Thousand septillion

Septilliard
151048Quindecillion کویندسیلیون

Octillion

Octillion
161051Sexdecillion سیکسدسیلیونThousand octillionOctilliard
171054Septendecillionسپتندسیلیون

Nonillion

Nonillion
181057OctodecillionاکتودسیلیومThousand nonillionDecilliard
191060Novemdecillionنومدسیلیون

Decillion

Decillion
201063Vigintillion ویجینتیلیونThousand decillionUndecilliard
211066Unvigintillionآنویجینتیلیون

Undecillion

Undecillion
221069Duovigintillionدویجینتیلیون

Thousand undecillion

Duodecilliard

231072Tresvigintillionترویجینتیلیون

Duodecillion

Duodecillion
241075Quattuorvigintillionکواترویجینتیلیون

Thousand duodecillion

Duodecilliard
251078Quinquavigintillionکوین ویجینتیلیون

Tredecillion

Tredecillion
261081

Sesvigintillionسیکس ویجینتیلیون

Thousand tredecillion

Tredecilliard
271084Septemvigintillionسپتن ویجینتیلیون

Quattuordecillion

Quattuordecillion
281087Octovigintillionاکتوویجینتیلیون

Thousand quattuordecillion

Quattuordecilliard
291090

Novemvigintillionنوم ویجینتیلیون

Quindecillion

Quindecillion
301093TrigintillionThousand quindecillionQuindecilliard
311096UntrigintillionSexdecillionSexdecillion
321099DuotrigintillionThousand sexdecillionSexdecilliard
3310102TrestrigintillionSeptendecillionSeptendecillion
3410105QuattuortrigintillionThousand septendecillionSeptendecilliard
3510108QuinquatrigintillionOctodecillionOctodecillion
3610111SestrigintillionThousand octodecillionOctodecilliard
3710114SeptentrigintillionNovemdecillionNovemdecillion
3810117OctotrigintillionThousand novemdecillionNovemdecilliard
3910120NoventrigintillionVigintillionVigintillion
خانواده گوگل
10100 Googol (Ten duotrigintillion Googol(Ten thousand sexdecillion Googol(Ten sexdecilliard
سایت بنداشت Googolplex Googolplex Googolplex
برچسب ها :
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 3398
تعداد نوشته ها : 26
تعداد نظرات : 1
Rss